De heidewachtel is in het algemeen een gezond ras, het is een allround jachthond waarmee nog volop wordt gewerkt, gezondheid en functionaliteit zijn van het allergrootste belang.

Dat neemt niet weg dat alle ziektes en afwijkingen die bij honden kunnen voorkomen incidenteel ook bij een heidewachtel kunnen voorkomen.

In het verenigingsfokreglement zijn regels opgenomen omtrent gezondheid.

Onderzoek naar heupdysplasie is verplicht, en het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden die volgens de FCI-normering HD-A of HD-B zijn. Gelukkig komt heupdysplasie bij de heidewachtel slechts incidenteel voor.

Onderzoek naar erfelijke oogafwijkingen is verplicht, en het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren met de ECVO-beoordeling vrij van cataract, distichiasis, retinadysplasie, PRA, ectropion en entropion.
De beoordeling moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.
Van de genoemde oogafwijkingen komt cataract bij ongeveer 7-8% van de onderzochte honden voor, meestal in een lichte vorm. PRA komt tot nu toe niet voor, en de andere genoemde oogafwijkingen komen incidenteel voor.

Verder is in het verenigingsfokreglement geregeld dat met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt niet mag worden gefokt.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers mag dus alleen gefokt worden met gezonde honden. Met deze regelgeving proberen we te bereiken dat zoveel mogelijk van de geboren pups tot gezonde honden zullen opgroeien. Ook al geeft fokken met gezonde honden natuurlijk nog geen garantie dat uitsluitend gezonde pups geboren zullen worden.


Lida Reeskamp-Blok
Om de fokkerij van ons ras in goede banen te leiden hebben we een VerenigingsFokReglement (VFR) en is er binnen onze vereniging een Commissie Fokkerijzaken, kortweg CF.

De taken van de CF zijn:
 • Het twee keer per jaar organiseren van een aanleg- en exterieurkeuring t.b.v. de fokkerij.
 • Het afgeven van toekenningscertificaten aan voor de fokkerij goedgekeurde Heidewachtels.
 • Het afgeven van fokcertificaten aan pups die volgens het VFR zijn gefokt. NB. De pups dienen óók door de Raad van Beheer voorzien te zijn van een stamboom.
 • Het jaarlijks organiseren van een nestevaluatie voor het beoordelen van, in principe, alle Heidewachtels waarvoor de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) in het afgelopen jaar een stamboom heeft uitgereikt, ongeacht of deze zijn gefokt overeenkomstig het VFR van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers.
 • Het organiseren van fokkersoverlegavonden.
 • Het organiseren van informatieavonden voor leden én belangstellenden.
 • Het registreren van dekkingen en geboortes van Heidewachtels.
 • Het bijhouden van een database waarin onder andere zijn opgenomen de stambomen van Heidewachtels, gezondheidsuitslagen en de uitslagen van keuringen en proeven (Zooeasy Online).
 • Het opvangen en de herplaatsing van oudere Heidewachtels wanneer dit noodzakelijk of gewenst is.

Eigenaren die overwegen om hun Heidewachtel voor de fokkerij te gaan inzetten, doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden. Er zijn namelijk een aantal regels.

 • In het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van Beheer (RvB) staat beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om voor een nestje pups stambomen te kunnen verkrijgen. De regelgeving hieromtrent is te vinden op de website van de Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl.
 • Tevens heeft de RvB aan de erkende rasverenigingen voorgeschreven, dat deze een door deze Raad goedgekeurd Verenigings Fok Reglement (VFR) moeten hebben. De NVHL heeft een dergelijk VFR, dat tijdens een Algemene Leden Vergadering door de leden is goedgekeurd. Dit VFR is te vinden op de pagina downloads fokkerijzaken.( Aanklikken)

Globaal kunnen vier categorieën Heidewachtelpups onderscheiden worden:

1."Heidewachtels" zonder stamboom.

Eigenlijk zijn dit geen Heidewachtels maar "look a-likes", ze lijken in meer of mindere mate op een Heidewachtel. De voorouders van deze honden zijn meestal onbekend, en in feite koopt u een bastaard pup. Meestal komt dit ook tot uitdrukking in de prijs, dergelijke pups worden meestal voor zeer lage prijzen te koop aangeboden. Het is een fabel te denken dat u met een bastaardhond altijd een gezonde hond koopt. Alle ziektes en afwijkingen die voorkomen bij rashonden komen helaas ook voor bij bastaarden.

2.Heidewachtels met stamboom maar zonder fokcertificaat.

Een stamboom is niets meer of minder dan een afstammingsbewijs. Van Heidewachtels met stamboom zijn de voorouders bekend en ze zijn als Heidewachtels ingeschreven in het stamboek (NHSB). Helaas geeft een stamboom geen kwaliteitsgarantie. Een fokker die op eigen initiatief met Heidewachtels fokt waarvan niet is vastgesteld dat deze voldoen aan eisen voor gezondheid, welzijn, gedrag, aanleg en/of werkkwaliteiten en exterieur, zoals deze zijn verwoord in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers krijgt voor de hieruit geboren pups gewoon een stamboom. De combinatie van reu en teef moet dan wel voldoen aan de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

3.Heidewachtels met stamboom en fokcertificaat.

De Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (NVHL) heeft een Verenigingsfokreglement (VFR) waarin eisen worden gesteld aan de fokteef, de dekreu en de combinatie van fokteef en dekreu. Dit zijn eisen die te maken hebben met gezondheid, welzijn, gedrag, aanleg en/of werkkwaliteiten en exterieur. Wanneer een fokteef of een dekreu, na controle door de CF op geschiktheid, goedgekeurd wordt krijgt de eigenaar voor deze hond een toekenningscertificaat. Als pupkoper kunt u bij de fokker de toekenningscertificaten van de ouderdieren inzien. Een fokker die kosten noch moeite gespaard heeft om te voldoen aan alle door de NVHL gestelde eisen, zal u deze papieren graag laten zien! Wanneer de combinatie van de ouderdieren voldoet aan het VFR worden de dekking en de geboorte vermeld op de website van de Heidewachtelvereniging. Iedere pup uit een dergelijke combinatie krijgt naast de stamboom tevens een fokcertificaat, als bewijs dat de pup volgens het VFR van de NVHL is gefokt. 

4.Heidewachtels met stamboom en "extra kwaliteitseisen"

Soms worden Heidewachtelpups te koop aangeboden voor aanzienlijk hogere bedragen dan de bovengenoemde adviesprijs. Meestal zijn dit pups uit ouderdieren waarvan de fokker vindt dat ze een bepaalde meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld omdat de ouderdieren bijzondere prestaties geleverd hebben tijdens jachthondenproeven of veldwedstrijden. Of omdat de ouderdieren uitzonderlijk gekwalificeerd zijn op gebied van exterieur. Voor pupkopers die met hun nieuwe aanwinst een specifiek doel voor ogen hebben, kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar een pup uit ouderdieren die aan dit speciale doel voldoen. Al geven resultaten uit het verleden natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst. De pupkoper zal echter zelf in overleg met de fokker de afweging moeten maken of de pup wel of niet de meerprijs waard is. Deze pups krijgen natuurlijk wel een fokcertificaat indien ze voldoen aan het VFR.

Lida Reeskamp-Blok

Wilt u gaan fokken, bent u op zoek naar een Heidewachtel, pup of herplaatser?
Onder deze pagina vindt alle informatie die nodig is voor bovenstaande vragen. Overigens wordt er op de site van de NVHL alleen informatie geplaatst van honden/nesten die voldoen aan het Verenigingsfokreglement.

Wanneer u een nestje Heidewachtels wilt gaan fokken vraagt dit de nodige voorbereiding.

Het bestuderen van het Verenigingsfokreglement en de stamboomprocedure van de "Raad van Beheer" zijn daarin essentieel.

Deze teksten kunt u vinden onder Vereniging -> Downloads en Links -> Downloads Fokkerijzaken.

De Raad van Beheer heeft besloten geen clementie te tonen met mensen die de nieuwe procedure over het hoofd zien. Wanneer u van plan bent om binnenkort een nestje te gaan fokken weest u dan op uw hoede, anders gaan uw pups stamboomloos door het leven!!

pupsdrinken
 • Onder "Pups en Dekkingen" is informatie te vinden over Geboortes, dekkingen en geplande dekkingen.
 • Bij de dekreuen staat een actueel overzicht van de Nederlandse dekreuen.
 • Het convenant is een overzicht van alle fokkers en dekreu eigenaren die hebben aangegeven en hier ook voor hebben getekend, alleen te fokken volgens de regels van het Verenigings Fokreglement.
 • Fokreglement.
 • Hond en stamboom
 • Oogartsen Nederland
 • ZooEasy Online 

Subcategorieën

Op deze pagina staat een zo actueel mogelijk overzicht van de beschikbare dekreuen die voldoen aan het VerenigingsFokReglement (VFR) van onze vereniging.
De eigenaren van deze reuen zijn in het bezit van een, door de Commissie Fokkerijzaken (CF) verstrekt toekenningscertificaat.
Doel van het publiceren van deze dekreuenlijst is dat fokkers, aan de hand van de gepubliceerde gegevens, een keuze kunnen maken uit deze lijst waarna zij de eigenaar van de uitgekozen reu(en) kunnen benaderen.

Dekreueigenaren kunnen wijzigingen in hun gegevens per E-mail doorgeven aan: dekreuen@heidewachtelvereniging.nl.

Klik op een van de onderstaande foto's om meer informatie te verkrijgen over de betreffende reu.
­