Mededelingen bestuur

Zoals ieder jaar komen er rond 1 juni vragen over het lidmaatschapsnummer. Bij het aanmelden voor een jachthondenproef in Orweja wordt hierom gevraagd. Hoewel dit niet duidelijk aangegeven staat, is dit geen verplicht veld en kan voorstaan worden met een willekeurig getal. Mocht u nu toch uw lidmaatschapsnummer willen weten, bewaar dan van het eerst komende clubblad de adressering. Hierop staat het lidmaatschapsnummer vermeld.
FTC bulletin 2015-01
(verplicht stellen werkboekje bij kampioenschapveldwedstrijden)
De CJ heeft besloten op advies van het FTC om m.i.v. het najaar 2015 te verplichten bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren. Hierin dienen alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, te worden vermeld.
Toegevoegd wordt in het algemeen deel van het AVR
Artikel V.5
5. Eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschapsveldwedstrijd volgens alle wedstrijdvormen, geregeld in de diverse supplementen, zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat om daarin alle resultaten te laten vermelden.
Een voorstel van de beleidscommissie RJC om eindelijk landelijk eenduidigheid te krijgen in de omgang met de restitutie van inschrijfgelden bij jachthondenproeven is door de Commissie Jachthonden geaccordeerd. Dit houdt in dat het betreffende artikel (art. V.9) in het Reglement Jachthondenproeven hierop als volgt is aangepast.
Artikel V.9 Inschrijfgeld

1. Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen. Het inschrijfgeld dient binnen de gepubliceerde termijn te zijn voldaan.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie brengt daarbij 30% van het inschrijfgeld als administratiekosten in rekening.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie kan daarbij administratiekosten in mindering brengen. Wanneer een organiserende instantie specifieke regels met betrekking tot het restitueren van het inschrijfgeld hanteert dan dienen deze voorafgaand aan het inschrijven bij alle deelnemers bekend te zijn.

Deze mededeling is gepubliceerd op de ORWEJA site en facebook pagina, laat u zich niet weerhouden dit bericht op uw site te delen, zodat zoveel mogelijk inschrijvers over deze aanpassing zijn geïnformeerd.

Het volledig nieuwe Reglement Jachthonden Proeven, waarin o.a. alle bulletins zijn verwerkt, wordt binnenkort digitaal gepubliceerd op de ORWEJA site.
Vriendelijke groet

Betty van der Woude
ambt.secr. ORWEJA
www.orweja.nl
­