Mededelingen bestuur

Een voorstel van de beleidscommissie RJC om eindelijk landelijk eenduidigheid te krijgen in de omgang met de restitutie van inschrijfgelden bij jachthondenproeven is door de Commissie Jachthonden geaccordeerd. Dit houdt in dat het betreffende artikel (art. V.9) in het Reglement Jachthondenproeven hierop als volgt is aangepast.
Artikel V.9 Inschrijfgeld

1. Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen. Het inschrijfgeld dient binnen de gepubliceerde termijn te zijn voldaan.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie brengt daarbij 30% van het inschrijfgeld als administratiekosten in rekening.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie kan daarbij administratiekosten in mindering brengen. Wanneer een organiserende instantie specifieke regels met betrekking tot het restitueren van het inschrijfgeld hanteert dan dienen deze voorafgaand aan het inschrijven bij alle deelnemers bekend te zijn.

Deze mededeling is gepubliceerd op de ORWEJA site en facebook pagina, laat u zich niet weerhouden dit bericht op uw site te delen, zodat zoveel mogelijk inschrijvers over deze aanpassing zijn geïnformeerd.

Het volledig nieuwe Reglement Jachthonden Proeven, waarin o.a. alle bulletins zijn verwerkt, wordt binnenkort digitaal gepubliceerd op de ORWEJA site.
Vriendelijke groet

Betty van der Woude
ambt.secr. ORWEJA
www.orweja.nl
De Commissie Jachthonden (CJ) gaat akkoord het voorstel van de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) om voor het komend veldwedstrijdseizoen 2014 bij overinschrijving te loten volgens het zogenaamde 60-40 systeem:

  • aan deze loting kan iedere inschrijver maximaal met één hond deelnemen
    deze loting vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
  • minimaal 60% van de deelnemers worden middels deze loting vastgesteld
  • de invulling van de overige beschikbare plaatsen vindt plaats door de VWOV
  • uit de resterende inschrijvingen worden, eveneens middels de loting, de reserve deelnemers vastgesteld.
Tijdens dit maximaal eenjarig experiment is het AVR artikel V.5 lid 2 niet van toepassing. Na evaluatie komt er eventueel een aanpassing van genoemd artikel in het AVR in de vorm van een bulletin.

Vriendelijke groet

Betty van der Woude
Secretariaat ORWEJA
www.orweja.nl

Import België weer 'normaal '

Bij twee pups die geïmporteerd zijn vanuit Bulgarije bestond de verdenking van rabiës. Deze verdenking had tot gevolg dat België haar importregels voor pups jonger dan drie maanden uit Nederland verzwaarde. Recentelijk liet de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, in een brief aan de Tweede Kamer over de importhonden uit Bulgarije weten dat:

 

"De controletesten, die conform protocol daarna ter bevestiging worden uitgevoerd, hebben deze diagnose niet bevestigd. Hieruit is geconcludeerd dat geen sprake is geweest van hondsdolheid bij de onderhavige twee pups."
Aldus mevrouw Dijksma in de brief, die te lezen is op:
www.rijksoverheid.nl

De Raad van Beheer heeft daarop nadrukkelijk verzocht de regelgeving voor België weer aan te passen.
De Belgische overheid heeft de maatregelen inmiddels weer ingetrokken. Zie
www.ejustice.just.fgov.be

De regels zoals ze voorheen gelden, gelden nu weer. Onder andere op de site van de Belgische overheid staat de procedure beschreven:
www.health.belgium.be

­