Een voorstel van de beleidscommissie RJC om eindelijk landelijk eenduidigheid te krijgen in de omgang met de restitutie van inschrijfgelden bij jachthondenproeven is door de Commissie Jachthonden geaccordeerd. Dit houdt in dat het betreffende artikel (art. V.9) in het Reglement Jachthondenproeven hierop als volgt is aangepast.
Artikel V.9 Inschrijfgeld

1. Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen. Het inschrijfgeld dient binnen de gepubliceerde termijn te zijn voldaan.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie brengt daarbij 30% van het inschrijfgeld als administratiekosten in rekening.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie kan daarbij administratiekosten in mindering brengen. Wanneer een organiserende instantie specifieke regels met betrekking tot het restitueren van het inschrijfgeld hanteert dan dienen deze voorafgaand aan het inschrijven bij alle deelnemers bekend te zijn.

Deze mededeling is gepubliceerd op de ORWEJA site en facebook pagina, laat u zich niet weerhouden dit bericht op uw site te delen, zodat zoveel mogelijk inschrijvers over deze aanpassing zijn geïnformeerd.

Het volledig nieuwe Reglement Jachthonden Proeven, waarin o.a. alle bulletins zijn verwerkt, wordt binnenkort digitaal gepubliceerd op de ORWEJA site.
Vriendelijke groet

Betty van der Woude
ambt.secr. ORWEJA
www.orweja.nl
­